דלג על בר עליון
בר עליון

נתוני איכות המים בגוש עציון

עדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה בינואר 2010 את    תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010 .

 

מטרת התקנות, שהתקין השר להגנת הסביבה ביחד עם שר הבריאות, היא להגן על בריאות הציבור, למנוע זיהום מקורות מים משפכים ומי קולחין, לאפשר ניצול חוזר של מי קולחין כמקור מים, להגן על הסביבה לרבות על מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי, הקרקע וגידולים חקלאיים.
 

השרים התקינו תקנות אלו כדי להבטיח את איכות הקולחים המטוהרים במתקני הטיפול בשפכים. תקנות אלה מעמידות את ישראל כמובילה בין המדינות המפותחות בכל הנוגע לערכים מחמירים של שמירה על הסביבה בדגש על מניעת זיהום מקורות מים. התקנות קובעות מספר חסר תקדים של פרמטרים שונים של איכות, 37 במספר לעומת 2 עד כה, לגביהם נקבע ערך מרבי המותר על פי הוראות התקנות.

 

בנוסף, הוראות התקנות מטילות בין היתר חובות שונות בכל הנוגע לטיהור שפכים על יצרני שפכים ומפעילי מתקני טיפול בשפכים וביניהם:

 

  1. לטהר את השפכים בהתאם לערכים מחמירים
     
  2. להכין תכנית ניטור ובקרה של השפכים
     
  3. לבצע דיגום של הקולחים היוצאים ממתקני הטיהור
     
  4. לבצע רישום תוצאות הבדיקות שעשו

בתקנות הושם דגש מיוחד על שקיפות לציבור כולל חובת דיווח ופרסום של תוצאות הבדיקות שנעשו לקולחים.

את הבסיס המקצועי לערכים בתקנות קבעה ועדה מקצועית בינמשרדית שפעלה בהתאם להחלטת ממשלה קודמת בנושא. הגעה לאיכויות כאמור בתקנות תהיה מדורגת בתקופה של עד חמש שנים מיום כניסת התקנות לתוקף.

 
» דגימות בקולחין המוזרמים ממט"שים ומפעלים בגוש עציון 
  
» הנחיות לתכנון, תפעול ותחזוקת תחנות שאיבה לשפכים