דלג על בר עליון
בר עליון

תהליך רישוי הבניה

חוק תכנון והבניה (ביו"ש חוק תכנון ערים כפרים ובניינים) הינו הבסיס לכל פעולות אגף ההנדסה.

מהותו של חוק זה היא לאסור עבודות בניה, פיתוח ושימוש במקרקעין ללא היתר (למעט חריגים המפורטים בו)

ולאסור מתן היתר אלא אם כן עומד הוא בהוראות תכנית חלה ותקפה (מאושרת)

 

רישוי בניה הינו התהליך הכולל את כל השלבים החל מבקשת המידע התכנוני ועד להפקת היתר הבניה.

(אשר לעיתים ניתן בשלבים)

היתר בניה מאפשר לבצע שינויים שונים במבנים קיימים או בשטח המצוי ברשות האדם שהגיש את הבקשה.

מטרתו של היתר הבנייה היא לאשר כי העבודות המבוקשות בשטח או במבנה עומדות בכל הוראות החוק והתוכניות החלות

וזאת על מנת להגן על הציבור ועל בעל ההיתר.

השירות ניתן באמצעים הבאים: שירות פרונטלי במסגרת שעות קבלת הקהל

(לפגישה עם מנהלת הרישוי יש לתאם מראש), מענה טלפוני ותכתובות דוא"ל.

  

הליך הרישוי מורכב ממספר שלבים מרכזיים שבהם פועלים המבקשים והמחלקה למתן מענה מהיר ואיכותי ככל האפשר, זה לזה.

בעוד המבקשים, בעזרת עורך הבקשה, מופקדים על עמידה בכל הדרישות,

מחלקת רישוי ופיקוח מופקדת על בדיקת העמידה בדרישות.

 

ככל ותגיע הבקשה מוכנה יותר, כלומר, עם עמידה במירב הדרישות-

כן יקצר ההליך.

 

להלן תפורטנה "אבני הדרך"

בכל שלב עמידה בדרישות מסוימות מהווה תנאי למעבר לשלב הבא:

 

מידע תכנוני לצרכי בניה

נמסר לבר- רשות מוכח בקרקע או בעל מקצוע מטעמו, בכפוף להגשת בקשה כדין ותשלום אגרת מידע.

החל מתאריך 01/05/2017 קבלת  המידע מהווה תנאי סף להגשת בקשה להיתר.

 

שימו לב!

המידע נועד לאפשר תכנון ראוי ועומד במגבלות ולכן יש להיערך ולבקשו מבעוד מועד, טרם הכנת תכנית הבקשה להיתר.

לפירוט והנחיות בנוגע לתהליך קבלת מידע תכנוני- לחץ כאן.

 

 

רישוי

 

שלב 1

תנאי סף לפתיחת בקשה

על שלב זה אחראית רכזת הוועדה- מירי אביטן

התיק יועבר לבדיקה תכנונית רק לאחר עמידה בכל הדרישות של שלב 1    

לרשימת תנאי הסף- לחץ כאן

לגיליון בדיקה עצמית (למילוי בידי עורך הבקשה ולהגשה כחלק מתנאי הסף)- לחץ כאן

ככלל, רשימת תנאי הסף שלעיל נכונה לגבי כל סוגי הבקשות להיתר.

אף שלכתחילה יש להגיש את הבקשה עומדת בכל הדרישות הסטנדרטיות-

תנאי מקדים לפתיחת בקשה חדשה להיתר בניה ושימוש במקרקעין הינו עמידה בתנאי הסף.

תנאי הסף נדרשים עבור כל בקשה חדשה- בין אם להקמת מבנה חדש, לתכנית שינויים, לשימוש חורג, לחידוש היתר 

ולכל צורך אחר  הקבוע בחוק.
תנאי הסף הינם תנאים מקדימים שמטרתם להבטיח שלמבקש עומדת הזכות להגיש

וכן להניח בפני האגף את המידע הראשוני הנדרש לבדיקת הבקשה.

 


יש להגיש את תנאי הסף כמקבץ מסמכים אחד לרכזת הרישוי.

לא תתקבל תכנית ללא מסמכים נלווים וחתימות נדרשות. 

המסמכים שיוגשו ייבדקו במקום והודעה על עמידה בתנאי הסף ופתיחת בקשה להיתר תימסר ידנית למגיש, כולל מספר הבקשה.

 

שלב 2

בדיקת הבקשה ודיון הוועדה 

שלב זה מתנהל במח' הרישוי

לעיון ברשימת הדרישות הסטנדרטיות להיתר- לחץ כאן

 לאחר שהבקשה עומדת בתנאי הסף כנ"ל היא עוברת לשלב הבדיקה התכנונית- מקצועית והכנתה לדיון הוועדה.

ההכנה לדיון כוללת בדיקת הגורמים המקצועיים באגף ההנדסה לעמידתה בכל הדרישות.

הדרישות כוללות תקינות של תכנית הבקשה ומסמכים נלווים.

המטרה הינה להבטיח כי התכנית תובא לדיון ברשות הרישוי ראויה לאישור

ולאפשר קיצור התהליך עד כמה שניתן בין החלטת הוועדה לאישור ועד מתן ההיתר.

יובהר כי הבאת בקשות שאינן מוכנות בפני הוועדה תעכב לשווא את המבקשים בהמתנה לקבלת החלטת הסירוב.

 

על פי תכנית העבודה של המועצה לשנת 2017-

אנו מתחייבים לבדוק את הבקשות עד 22 ימי עבודה ממועד עמידה בתנאי הסף.

 

במידה ועמדה הבקשה בדרישות הבסיסיות לדיון (מסומנות בכוכבית בגיליון הדרישות)- תשובץ הבקשה לדיון

והמבקשים יקבלו גליון דרישות המפרט את סטטוס השלמת יתר הדרישות והודעה על שיבוץ הבקשה לדיון.

 

במידה וטרם עמדה הבקשה בדרישות הבסיסיות כאמור לעיל- 

יקבלו המבקש ועורך הבקשה הודעה על כך שלא ניתן היה לשבץ את הבקשה לדיון, ופירוט החוסרים.

 

בדיקה חוזרת תיערך בתוך  30 ימי עבודה מיום הצהרת המבקש/ עורך הבקשה בדוא"ל כתוב כי הושלמו כל החוסרים.

 

הבהרה לגבי הדפסת תכניות וחתימות על גבי תכנית:

אנו שומרים על הסביבה ועל כספכם- ובודקים תכניות מתוקנות רק כקבצי PDF.

את הקבצים יש לשלוח בדוא"ל לתיבת הדוא"ל של המחלקה rishuy-bniya@gush-etzion.org.il

ושמם יכיל את שם היישוב ומספר המגרש.

היות ובשלב תנאי הסף ובשלב ההיתר נדרשות חתימות מקוריות מסיבות הקשורות בחוק-

תכנית מודפסת וחתומה יש להגיש בשני שלבים אלה, ורק בהם.

תכנית מודפסת וחתומה להיתר יש להגיש רק לאחר אישור רשות הרישוי וקבלת מכתב מהמחלקה המאשר עמידה בכל הדרישות המפורטות בגיליון.

 

 

דיון הוועדה

כאמור, בוועדת הרישוי יידונו כל הבקשות שהוגשו:

1. עד 22 ימי עבודה לפני מועד הדיון (שככלל נערך בסוף כל חודש קלנדרי, אך אין תאריך קבוע)

2. עומדות בכל הדרישות המסומנות בגליון הדרישות בכוכבית (המטרה היא להבטיח את האפשרות לאשרן/ לאשרן בתנאים.

 

אנו פועלים להפצת פרוטוקול החלטות רשות הרישוי בתוך 3 ימי עבודה.

 

פניות בנושא החלטות רשות הרישוי טרם הפצת הפרוטוקול- לא תיעננה.

מיד לאחר הפצת הפרוטוקול- ההחלטות נשלחות בדואר לעורכי הבקשות ולמבקשים.

לצפיה בפרוטוקולי ישיבות רשות הרישוי 2016 - לחץ כאן.

לצפיה בפרוטוקולי ישיבות רשות הרישוי בתפיסה צבאית- לחץ כאן.

 

שלב 3

מאישור וועדה ועד להיתר

אחר הפצת ההחלטה על מבקשי ההיתר לפעול עם עורך הבקשה להשלמת דרישות הוועדה להיתר.

רק אחר עמידה בכל הדרישות של שלב 2 ייבדק התיק לפי רשימת הבדיקות להיתר (ראה בגליון הדרישות הרב- שלבי), ויוכן להיתר,

ובסופו של שלב זה, אחר שהושלמו כל יתר הבדיקות- יחושבו שיעורי האגרות וההיטלים הנדרשים לתשלום בגין הבקשה ( הוראת חיוב תשלח בדוא"ל).

לאחר תשלום- יופק היתר וייחתם ע"י יו"ר הוועדה ומהנדסת הוועדה.

 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ועומדים כאן לשירותכם

 

לעלון "מידע לבונים" לחץ כאן