הנני מאשר/ת בזאת, קיום תצפית מקצועית ממוקדת בבני/בתי, ע"י פסיכולוג/ית הגן, בעת שהותו/ה בגן הילדים.
Browser not supported
תוקף אישור זה מתייחס לשנת הלימודים בה הוא נחתם.