מבחן הכנסה – הכנסות לבית אב

הנחה לפי מבחן הכנסה תינתן לפי הכנסות שנה קודמת. התושב ראשי לבחור ב-2 אפשרויות למבחן ההכנסה .

או – לפי הכנסות לבית אב לחודשים אוקטובר עד דצמבר של שנת מס קודמת.
או – לפי הכנסות לבית אב של כל שנת המס הקודמת .

יש להצהיר על הכנסה מכל מקור שהוא:

משכורת (ברוטו), הכנסה מעסק, תמיכה, גמלה, קצבה, דמי לידה, תשלום הורים למשכנתא וכדומה.

למרות האמור לעיל לא ייחשבו כהכנסה לעניין טבלת ההכנסה הכנסות מ:

 • קצבאות ביטוח לאומי: ילדים, שארים, ילד נכה, זקנה.
 • הכנסה עד שכר המינימום של ילד/ה אחד,
 • מחצית מהכנסתם החודשית של בן/בת המתגוררים עם המחזיק בנכס מהילד השני ואילך.
 • דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו-בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

את טפסי הבקשה להנחה יש להגיש למועצה לא יאוחר מיום 31.3 בכל שנה .
הגשת הבקשה בטופס דיגיטלי באתר המועצה – קישור
במידה ובשובר השנתי מופיעה הנחה בארנונה לכל השנה , אין צורך להגיש טופס.
לתשומת לבך, הגשת בקשה להנחה בארנונה אינה משמשת עילה לדחיית תשלומים.
במידה ובשובר הארנונה השנתי, לא מופיעה הנחת חוק , יש להיכנס לאתר המועצה ולמלא טופס דיגיטלי

הנחיות להגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה

 • הגשת הבקשה תתבצע באמצעות טופס בקשה דיגיטלי באתר המועצה .
 • בעלי תעודת זהות שכתובתם אינה בתחום שיפוט המועצה יצרפו צילום תעודת זהות וספח, אישור ממועצה/עירייה על אי מתן הנחה בארנונה לשנת המס הנוכחית לכל המתגוררים בדירת המגורים .
 • טופס "תקופות מעסיקים" לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 – מהמוסד לביטוח לאומי, יתקבל גם טופס "מעמד לא עובד" (המציין במפורש כי המבקש לא עבד לפחות מינואר שנת מס קודמת) .
 • אישורי הכנסה לשני בני הזוג ולמתגוררים בנכס מעל גיל 18 – – שכיר – בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה(הנחה בארנונה)(תיקון 2) התשע"ח – 2017 מיום 14.1.2018, מבקש הבקשה רשאי להחליט שחישוב ההכנסה החודשית תחושב לפי תלושי משכורת לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת המס הקודמת או תלושי שכר לחודשים אוקטובר – דצמבר לשנת המס הקודמת .
  – עצמאי- שומת הכנסה שנתית מרשות המיסים . ( מכוון שהגשת בקשה להנחה בארנונה עד 31.3 באותה שנה תוגש שומת המס האחרונה, דהיינו שנתיים קודם לשנת המס הנוכחית)
  – עצמאי חדש – תושב אשר פתח עסק בשנת מס קודמת ועדיין לא קיבל שומת מס. יוכל להגיש העתק טופס 'דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחול לשנת המס' (טופס 1301) בחתימת רו"ח.
 • אברך כולל- טופס "אישור מלגת כולל" על בלנק רשמי עם פרטים מלאים: מס' עמותה, חתימת + שם + טלפון מנהל המוסד, ציון שעות הלימוד וגובה המלגה. טבלת מבחן הכנסה מעודכנת לשנת 2020 – קישור • תלמיד- עבור ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית ההורים הלומד במוסד חינוכי ואינו מקבל מלגה יש להגיש אישור לימודים מקורי + צילום תעודת זהות וספח וכן אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי. • דמי לידה- מי שקיבלה דמי חופשת לידה מביטוח לאומי עבור חלק מהתקופה של שלושת החודשים האחרונים של שנת מס קודמת , יש לצרף אישור מודפס מהמוסד לביטוח לאומי הכולל את אופן חישוב זכאותכם לדמי לידה. ועל איזה תקופה בדיוק זה שולם מפורט לפי חישוב יומי. את הבקשה להנחה אפשר להגיש במחלקת הגביה או בטופס דיגיטלי בלי לצאת מהבית!

ועדת נזקק

במועצה פועלת ועדת הנחות, לתושבים אשר נגרמו להם הוצאות חריגות גבוהות במיוחד,

לדוגמא:

 • טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של אחד מבני המשפחה.
 • אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי .

בקשה לוועדת הנחות לנזקק, יש להגיש בטופס בקשה רגיל על כל נספחיו ובצרוף מכתב הסבר נלווה ואסמכתאות התומכות בבקשה .
לתשומת לבך, הגשת בקשה להנחה בארנונה אינה משמשת עילה לדחיית תשלומים.